Osiedle wizualizacja z góry bg
Osiedle wizualizacja bg R

1. REGULAMIN programu lojalnościowego „ZYSKAJ Z NAMI”

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
„ZYSKAJ Z NAMI”

I. PROMOCJA

Regulamin określa zasady prowadzenia i uczestnictwa w Promocji Program Lojalnościowy „ZYSKAJ Z NAMI”.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem Promocji Program Lojalnościowy „ZYSKAJ Z NAMI” jest Nowa Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy Alei Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786763, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5732912708, REGON: 383761305, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 PLN, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

III. DEFINICJE

 1. 1. Kod – indywidualny kod przekazany Uczestnikowi przez Organizatora na potrzeby udziału w Promocji;
 2. 2. Umowa Deweloperska – umowa deweloperska w rozumieniu Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. 3. Nowa Częstochowa – inwestycja budowlana realizowana przez Organizatora przy ulicach Okulickiego i Poleskiej w Częstochowie;
 4. 4. Nagroda – 1000 zł netto;
 5. 5. Promocja – promocja o nazwie Program Lojalnościowy „ZYSKAJ Z NAMI” prowadzona przez Organizatora na podstawie Regulaminu;
 6. 6. Uczestnik – osoba, która dokonała zakupu mieszkania od Organizatora w inwestycji na osiedlu Nowa Częstochowa i otrzymała od Organizatora Kod;
 7. 7. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

IV. ZASADY PROMOCJI

 1. 1. Uczestnik otrzyma Nagrodę jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy poniższe warunki:
  1. przekaże swój Kod osobie zainteresowanej zakupem mieszkania w jednej z inwestycji Organizatora
  2. osoba przekaże Kod Uczestnika podczas zawarcia z Organizatorem, w okresie obowiązywania Promocji, Umowy Deweloperskiej dotyczącej mieszkania w jednej z inwestycji Organizatora;
  3. osoba nie odstąpi od Umowy Deweloperskiej w terminie 90 dni od jej zawarcia.
 2. 2. Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę, przy czym z tytułu danej Umowy Deweloperskiej przysługuje tylko jedna Nagroda, niezależnie od liczby osób, które zawrą tę Umowę.
 3. 3. Przy zawieraniu Umowy Deweloperskiej z Organizatorem można podać tylko jeden Kod.
 4. 4. Umowa Deweloperska musi zostać zawarta w okresie obowiązywania Promocji. Nagroda nie przysługuje z tytułu Umów Deweloperskich zawartych przed lub po tym okresie.
 5. 5. Nie można żądać wypłaty Nagrody w formie pieniężnej ani wymiany wygranej Nagrody na inną.
 6. 6. Organizator Promocji pokryje ewentualne koszty podatku, który Uczestnik będzie zobowiązany zapłacić w związku z wygraną Nagrodą.
 7. 7. Organizator Promocji powiadomi Uczestników, którzy wygrali Nagrodę, w terminie 30 dni, od spełnienia warunków uzyskania Nagrody.
 8. 8. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik będzie musiał podać Organizatorowi swój numer rachunku do wypłaty Nagrody oraz dane niezbędne do zapłaty przez Organizatora podatku (jeżeli od Nagrody będzie konieczne zapłacenie podatku). Organizator nie wypłaci Nagrody przed uzyskaniem ww. informacji. Nagroda zostanie wypłacona w terminie 30 dni od ich uzyskania. Organizator poinformuje Uczestnika o sposobie, w jaki ww. informacje powinny mu zostać przekazane.
 9. 9. Jeżeli z tytułu uzyskania Nagrody będzie konieczne zapłacenie podatku, to Organizator zobowiązuje się przyznać Uczestnikowi dodatkową Nagrodę, w wysokości koniecznej do zapłaty tego podatku.
 10. 10. W Promocji nie mogą̨ uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć́: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

V. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

Promocja rozpoczyna się dnia 24.12.2021 roku o godzinie [00:00:01] i obowiązuje do dnia 30.06.2021 roku do godziny [23:59:59].

VI. REKLAMACJE

 1. 1. Uczestnik lub osoba, która starała się zostać Uczestnikiem, może zgłosić reklamacje związane z Promocją:
  1. na adres elektroniczny biuro@nowadeweloper.pl
  2. na adres siedziby Organizatora .
 2. 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika oraz opisanie przyczyny reklamacji.
 3. 3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. 4. Odpowiedzi na reklamacje Organizator udziela w postaci papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Promocja podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.
 2. 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że Organizator wyraźnie zaznaczy inaczej.
 3. 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników zostały zawarte w „Polityce prywatności, która znajduje się na stroniehttps://nowaczestochowa.pl/polityka-prywatnosci .