Osiedle wizualizacja z góry bg
Osiedle wizualizacja bg K

1. Klauzula

Klauzula Informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Nowa Deweloper sp z.o.o. Można się z nami kontaktować listownie: ul. Dekabrystów 41B, 42-200 Częstochowa, za pomocą e–mail: biuro@nowadeweloper.pl

Pani/Pana dane przekazane za pomocą formularza przetwarzać będziemy w celu przesyłania informacji handlowych lub w celu wykonywania połączeń telefonicznych / przesyłania krótkich wiadomości tekstowych zawierających informacje marketingowe dotyczące oferowanych przez nas produktów lub usług.

W zależności od przyjętego wariantu informacje handlowe przesyłać będziemy za pośrednictwem korespondencji email lub innych środków komunikacji elektronicznej określonych w formularzu a marketing bezpośredni realizowany będzie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Podstawę prawną stanowi także: Art. 172 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości ich zrealizowania.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności są to: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca, zewnętrzny podmiot realizujący zlecenie przesyłania informacji handlowych, zewnętrzny podmiot wykonujący marketing bezpośredni, działający w imieniu ADO.

W przypadku wyrażenia zgody na udostępnianie Pani / Pana dane przekazane za pomocą formularza udostępniać będziemy określonym podmiotom w celu przesyłania informacji handlowych lub w celu wykonywania połączeń telefonicznych / przesyłania krótkich wiadomości tekstowych zawierających informacje marketingowe dotyczące oferowanych przez nas produktów lub usług.  W zależności od przyjętego wariantu informacje handlowe przesyłać będziemy za pośrednictwem korespondencji email lub innych środków komunikacji elektronicznej określonych w formularzu a marketing bezpośredni realizowany będzie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Pani/Pana dane przetwarzać będziemy, dopóki istnieć będzie potrzeba realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada data na usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu lub żądania usunięcia danych, lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody.

Ma Pani/Pan prawo: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody. Przy czym zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.