Budynek w tle

Przedpłata, zaliczka, zadatek na mieszkanie – czym się różnią?

Strzałka Poprzedni Następny Strzałka

Przedpłata, zaliczka, zadatek – trzy pojęcia pojawiające się w trakcie procesu zakupu mieszkania, które przez wiele osób uważane są za synonimy. Warto jednak podkreślić, że chociaż na pierwszy rzut oka brzmią one bardzo podobnie, to jednak mają nieco inne znaczenie. Jaka jest różnica między nimi i która opcja jest korzystniejsza z punktu widzenia kupującego?

Doradca Nowa Deweloper w biurze sprzedaży

 

Przedpłata na mieszkanie – co to takiego?

Przedpłata na mieszkanie to określona kwota, która stanowi część całkowitej ceny zakupu nieruchomości i jest wpłacana w ramach zabezpieczenia transakcji w ustalonym terminie. Należy podkreślić, że kwota ta jest wpłacana po podpisaniu umowy rezerwacyjnej, jednak przed ostatecznym sfinalizowaniem transakcji. Co ważne, przedpłata na mieszkanie może przyjmować dwie formy: zaliczki na mieszkanie lub zadatku na mieszkanie. To, która z nich zostanie wybrana, jest uzależnione od decyzji obu stron umowy.

Zadatek na mieszkanie – na czym polega?

Zadatek jest formą płatności podlegającą przepisom Kodeksu cywilnego, zaliczaną na poczet ceny nieruchomości, jeżeli warunki transakcji zapisanej w umowie pomiędzy stronami zostaną zrealizowane. Zgodnie z Art. 394, Dz.U.2020.1740 w przypadku niewywiązania się z umowy przez nabywcę sprzedający ma prawo odstąpić od zobowiązania i zachować otrzymany zadatek. W sytuacji, gdy warunków umowy nie dotrzyma strona przeciwna (dla nieruchomości z rynku pierwotnego jest to deweloper), osoba wpłacająca zadatek na mieszkanie ma prawo domagać się zwrotu podwójnej wartości zadatku. Kwota zadatku na mieszkanie nie ulega jednak zmianie w kilku przypadkach:

  • Umowa nie została sfinalizowana, co oznacza, że żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
  • Umowa nie została sfinalizowana, jednak odpowiedzialność za to ponoszą obie strony.
  • Umowa, na mocy porozumienia sądowego, została rozwiązana w wyniku porozumienia stron.

Taka forma zobowiązania jest stosowana znacznie częściej niż zaliczka na mieszkanie. Wynika z tego, że wpływa ono mobilizująco na obie strony umowy. Deweloper zdaje sobie sprawę z tego, że zrywając warunki umowy rezerwacyjnej, jest narażony na poniesienie dodatkowych kosztów. Kupujący w momencie odstąpienia od umowy traci z kolei wpłacone pieniądze.

Zaliczka na mieszkanie – czym różni się od zadatku?

W przeciwieństwie do zadatku zaliczka na mieszkanie nie została uregulowana w przepisach prawnych i nie zabezpiecza obu stron umowy w ten sam sposób. W sytuacji, gdy deweloper odstąpi od umowy w momencie, gdy nie została jeszcze podpisana ostateczna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, zaliczka podlega całkowitemu zwrotowi. Kupujący może wówczas jedynie dochodzić naprawienia szkody, jaką poniósł na skutek niewykonania zobowiązania. Z drugiej strony, jeżeli transakcja nie zostanie zrealizowana z winy kupującego, to wciąż przysługuje mu zwrot wpłaconych pieniędzy. Oznacza to, że zaliczka zawsze podlega zwrotowi, niezależnie od tego, z czyjej winy transakcja nie doszła do skutku.

Ta ostatnia informacja jest szczególnie istotna dla osób ubiegających się o kredyt hipoteczny. Jeżeli bank, z jakichkolwiek przyczyn, nie przyzna im kredytu, potencjalni nabywcy nie tracą wpłaconych środków. Niestety, ze względu na fakt, że zaliczka nie ma mocy prawnej, może zdarzyć się tak, że kupujący podczas załatwiania formalności z banku otrzyma informację od dewelopera, że ten uzyskał korzystniejszą ofertę od innego klienta i daną nieruchomość sprzeda komuś innemu.

Zabezpieczeniem dla kupującego może być wówczas wpłacenie pieniędzy częściowo na poczet zaliczki oraz częściowo na poczet zadatku. Wtedy nabywca może mieć pewność, że nieruchomość będzie zarezerwowana tylko dla niego, a w razie odrzucenia wniosku kredytowego w banku straci jedynie zadatek, jednak odzyska zaliczkę.

Zaliczka a zadatek na mieszkanie – co wybrać?

Jak widać, terminy „zadatek na mieszkanie” i „zaliczka na mieszkanie” nie mogą być traktowane jako synonimy. Na którą z opcji warto się zatem zdecydować przy zakupie nieruchomości? Pierwsza opcja jest wskazana dla osób, którym zależy na zabezpieczeniu nieruchomości i zwiększeniu szansy na to, że warunki umowy zostaną spełnione przez usługodawcę. W przypadku zaliczki obie strony nie mają pewności co do gwarancji zapisów w umowie, dlatego też jest ona zwykle traktowana jedynie jako część kosztów wykonania określonej pracy.

Zakup mieszkania wiąże się z dużą ilością formalności, których należy dopełnić. Wszystkie osoby zainteresowane zakupem mieszkania w jednej z inwestycji w Nowa Deweloper zapraszamy zatem do kontaktu z naszymi doradcami. Z przyjemnością pomożemy Państwu na poszczególnych etapach transakcji i wskażemy najkorzystniejsze opcje związane z przedpłatą za mieszkanie.